• NHA TRANG SOUVENIR & GIFT

    A Division of New World Logistics JSC

Nhập mã sản phẩm và số lượng

Mã sản phẩm
Số lượng
Thêm 5 hàng khác +
Hoặc

Nhập văn bản trực tiếp từ tập tin

1.Sao chép mã sản phẩm và số lượng từ tệp của bạn.

2.Dán dữ liệu vào ô nhập. Mục nhập của bạn phải chỉ có một mục trên mỗi dòng với định dạng sau: Mã sản phẩm, Số lượng

Examples:

  • BC197CD,2
  • MKHI43,10